ศึกษาธิการภาค 11

นายอำนาจ วิชยานุวัติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค 11
รองศึกษาธิการภาค 11

นายเสถียร แสนอุบล
ผอ.สพม.เขต 23 ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาค 11
ภารกิจผู้บริหาร
<<     กันยายน 2016     >>
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 0 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
สำนักงาน
  ประวัติสำนักงาน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
  แนวทางการพัฒนา
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนผัง/แผนที่ตั้ง
  บุคลากร
กลุ่มงาน
 กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
 กลุ่มวิชาการด้านการศึกษา
 กลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประชาสัมพันธ์ภายนอก
 ๑๐ประเทศ ASEAN และเขตเศรษฐกิจ
  ส.บ.ม.ท.
  สารสนเทศจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
  เส้นทางคมนาคม
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 10 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 216 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 309 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 1,903 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 7,547 ครั้ง
เริ่ม 19 เมษายน 2559
Download App
 
  แจ้งเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ ของบประมาณตามแบบฟอร์มโครงการ ส่งภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 23เม.ย.59 อ่าน(184) วนิดา
   
 
   สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อทดลองนำร่องการใช้ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนรายคนและระบบผลการเรียนรู้นักเรียนรายคนระดับมัธยมศึกษา(SGS) เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณ ด้วย Smart Card เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รองรับการอ่านข้อมูลประชาชน โดยใช้เลข บัตรประชาชน 13 หลัก จากระบบคอมพิวเตอร์ Smart Card ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐโดยมีเป้าหมายลดการใช้เอกสารและลดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  โพสต์โดย[สุกัญญา]เปิด[76]เมื่อ 15ก.ย.59 อ่านต่อ..    กคศ. จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เปิด[280]เมื่อ 19มิ.ย.59 อ่านต่อ..
    เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม  โพสต์โดย[สุกัญญา]เปิด[360]เมื่อ 15มิ.ย.59 อ่านต่อ..    เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มกลุ่มตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ คตป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  เปิด[241]เมื่อ 11มิ.ย.59 อ่านต่อ..
    ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวางแผนแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โพสต์โดย[สุกัญญา]เปิด[192]เมื่อ 10มิ.ย.59 อ่านต่อ..    นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผช.เลขาธิการ กพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค11 เป็นประธานพิธีเปิดงาน“เปิดบ้านการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษา” สพป.สกลนครเขต 3 และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา”  เปิด[195]เมื่อ 3มิ.ย.59 อ่านต่อ..
 
 
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 25 ก.ย. 2559 อ่าน(13)วนิดา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 19 ก.ย. 2559 อ่าน(27)วนิดา
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 18 ส.ค. 2559 อ่าน(65)วนิดา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 29 ก.ค. 2559 อ่าน(107)วนิดา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 26 ก.ค. 2559 อ่าน(82)วนิดา
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 14 ก.ค. 2559 อ่าน(252)วนิดา
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 22 มิ.ย. 2559 อ่าน(218)วนิดา
บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม 20 มิ.ย. 2559 อ่าน(340)วนิดา
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม 20 มิ.ย. 2559 อ่าน(371)วนิดา
แนวทางการปฏิรุปการศึกษา 16 มิ.ย. 2559 อ่าน(188)วนิดา

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารระดับสูง

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
รวมประกาศ คสช.
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com