กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
Avatar

Some text..

Some other text..Interests

News W3Schools Labels Games Friends Games Friends Food Design Art Photos


Login

User:
Pass:


สมาชิก 1,031 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ ๑๒๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[73]เมื่อ 11มิ.ย.62 อ่านต่อ..
   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขต สพม 26 และ ท่าน ศน.อภิชาติ เข็มพิลา ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[147]เมื่อ 7มี.ค.62 อ่านต่อ..
    คณะผู้บริหาร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ในเขตอำเภอพังโคน สังกัด สพป.สน ๒ อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้กับคณะครูทั้งโรงเรียนใ่ห้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที ในการขับเคลื่อนโครงการให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของโครงการ  
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[262]เมื่อ 3มี.ค.62 อ่านต่อ..
   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ได้จัดส่งtimeline การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แล้ว 
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[474]เมื่อ 23ก.พ.62 อ่านต่อ..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล รุ่นที่ 4 วนัที่ 17 –19 กมุภาพันธ์2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดอำเภอสารภี หางดง สันป่าตอง แม่วางและดอยหล่อ โดยมีโรงเรียนจำนวน ๓๗ โรง ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผุ้อำนวยการโรงเรียนครบทุกโรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
โพสต์โดย[ศรีพรรณ์]เปิด[481]เมื่อ 18ก.พ.62 อ่านต่อ..
   การวางแผนการดำเนินการตามโครงการ 1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
โพสต์โดย[ศรีพรรณ์]เปิด[618]เมื่อ 18ก.พ.62 อ่านต่อ..

ข่าวการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Avatar

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


Some other text..

Some other text..
ADS