[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศึกษาธิการภาค ๑๑
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ทำเนียบบุคลากร
นายวรัท พฤกษากุลนันท์
รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11
Weblink
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สพฐ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
สพม. 22
สพม. 23
สพป. สน. 1
สพป. สน. 2
สพป. สน. 3
สพป. นค. 1
สพป. นค. 2
สพป. มห.
สำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดสกลนคร
สำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดนครพนม
สำนักงาน ก.ศ.น. จังหวัดมุกดาหาร

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/พ.ย./2562
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
110 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
109 คน
สถิติเดือนนี้
2812 คน
สถิติปีนี้
4794 คน
สถิติทั้งหมด
7577 คน
IP ของท่านคือ 3.233.217.91
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประวัติความเป็นมาของสำนักงานการศึกษาภาค 11
โดย : admin
เข้าชม : 270
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานการศึกษาภาค 11

          พ.ศ. 2559  ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ข้อ 2 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด         เพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(3) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ หน้า 7 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2559
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา อย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย ข้อ 3 ให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสํานักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการภาค จํานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
            พ.ศ. 2560 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตำมนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      โครงสร้างสำนักงาน 21/พ.ย./2562
      โครงสร้างองค์กร 21/พ.ย./2562
      ประเด็นยุทธศาสตร์ 19/พ.ย./2562
      เป้าประสงค์ 19/พ.ย./2562
      ประวัติความเป็นมาของสำนักงานการศึกษาภาค 11 19/พ.ย./2562