กลับหน้าแรก
 
           พันธกิจ

     1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
     2.ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
     3.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
     4.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
     5.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     6.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com