กลับหน้าแรก
 
           เป้าประสงค์

     1.ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
     2.ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
     3.ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม
     4.หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
     5.กำลังคนได้รับพัฒนาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     6.ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com