กลับหน้าแรก
 
           ประเด็นยุทธศาสตร์

     1.การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
     2.การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     3.การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วย การส่งเสริม         และพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
     4.การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ ชายแดน
     5.พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
     6.การบริหารจัดการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com