วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายอธิปัตย์ ภูมิทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านการศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสา ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.30น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีนายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการอบรมฯ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 3/62“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ พี ซี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค “โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค “โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมี นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีโรงเรียนร่วมจัดนิทัศการจำนวน 19 โรงเรียน ผู้ร่วมโครงการจำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม