กลับหน้าแรก
 
           วิสัยทัศน์

     การศึกษามีคุณภาพ เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการวิจัย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com