ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธภ.11

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปั ...

Read More »

ติดตามโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปั ...

Read More »

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยกลุ่มอำนวยการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ศธจ.นครพนม ศธจ.มุกดาหาร และ ศธจ.สกลนคร

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุ ...

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ป ...

Read More »

ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปั ...

Read More »

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปั ...

Read More »

ศธภ.11 ดำเนินโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญ ...

Read More »

ศธภ.11 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จุดเน้นนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ว ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิส ...

Read More »