ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »

ขอเชิญ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงาน มาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

Read More »