วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข รู้เท่าทันโลกยุคใหม่

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง
4. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
6. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรค อุบัติใหม่ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องงาน

กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโต
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกคน
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*