ศึกษาธิการภาค 11

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
โทรศัพท์ 061-4127756
อีเมล์ wisan@reo11.go.th

ประวัติส่วนตัว
วัน/เดือน/ปี เกิด
 
 • 15 พฤษภาคม 2508
ประวัติการศึกษา
 • วทบ.(พละศึกษา) มศว.บางแสน
 • กศม. (พละศึกษา) มศว.ประสานมิตร
 • ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปรม. สถาบันพระปกเกล้า
ตำแหน่งทางราชการ
 
 • 23 พ.ย. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
 • 26 ส.ค. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12
 • 24 ส.ค. 2564            รองศึกษาธิการภาค 10
 • 07 พ.ค. 2563            ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
 • 05 มิ.ย. 2560            ศึกษาธิการจังหวัด
 • 02 ต.ค. 2557            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 31 มี.ค. 2554             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10
 • 19 ก.ย. 2549             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 • 22 ก.ย. 2547             ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 25 ก.ย. 2545             ศึกษาธิการอำเภอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
ช่องทางการติดต่อ
 • มือถือ 06 1412 7756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*