ผู้บริหารศึกษาธิการภาค 11

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
โทรศัพท์ 061-4127756
อีเมล์ wisan@reo11.go.th

ดร.เกษม  คำมุงคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทรศัพท์ 083-6742778
อีเมล์ kaseam@reo11.go.th

นางปฐมาภรณ์  แพงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล โทรศัพท์ 087-2317431 อีเมล์ pattamporn@reo11.go.th

นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 081-9274875
อีเมล์ lawan@reo11.go.th

นายอธิปัตย์  ภูมิทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ 095-2162921
อีเมล์ artipud@reo11.go.th

นางปราณี  สาไพรวัน

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 083-3379955
อีเมล์ pranee@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*