กลุ่มอำนวยการ

นางปราณี  สาไพรวัน

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 083-3379955
อีเมล์ pranee@reo11.go.th

นายเจตจันทร์ ผาจันทร์ยอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ 000-0000000 อีเมล์ jerdjun@reo11.go.th

นางสาวกนกภัณฑ์ ผาพรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 000-000000 อีเมล์ kanokpan@reo11.go.th

นางสาวสำรวย เฉิดจินดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ 000-0000000 อีเมล์ sumruay@reo11.go.th

นางสาวสงกรานต์ สิมมาคำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โทรศัพท์ 000-0000000 อีเมล์ songkran@reo11.go.th

นางสาวทักษิษา คำชมภู

พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ tuksina@reo11.go.th

นายอรรถพร เกษมสานต์

พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ attaporn@reo11.go.th

นายอนันต์ ลือชัย

พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ anan@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*