กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ดร.เกษม  คำมุงคุณ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทรศัพท์ 083-6742778
อีเมล์ kaseam@reo11.go.th

นางสาวเขมรินทร์ วรัณภูวัตวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ kemmarin@reo11.go.th

นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ surachat@reo11.go.th

นางสาวอภัยวรรณ พลธิราช

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 000-0000000
อีเมล์ arpiwan@reo11.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*