กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับอัพเดท 2562
 • พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2548
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • คำสั่งมอบอำนาจศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
 • ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าการจ้างเหมาเอกชน พ.ศ. 2565
 • ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค พ.ศ. 2562
 • ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ และ ศธจ พ.ศ. 2560
 • ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ และ ศธจ พ.ศ. 2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงลแห่งชาติ ที่ 11-2561
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28-2559
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16-2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27-2560
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30-2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*