การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปี 2565

 • O1 : โครงสร้าง 
 • O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
 • O3 : หน้าที่และอำนาจ
 • O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • O5 : ข้อมูลการติดต่อ
 • O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O8 : ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
 • O9 : การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
 • O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
 • O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • O14 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O15 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O16 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O17 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O18 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O19 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O20 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O21 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O22 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O23 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O24 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O25 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O26 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O27 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • O28 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O29 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O30 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • O31 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O32 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O33 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • O34 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O35 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • O36 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O37 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O38 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O39 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*