การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปี 2566

 การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*