ศธภ.11 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จุดเน้นนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางปฐมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางปราณี สาไพรวัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จุดเน้นนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*