ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ระดับ AA คะแนนร้อยละ 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*