การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค
การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*