ขอเชิญ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงาน มาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*