การประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 นายเกษม คำมุงคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 และคณะเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*