วิสัยทัศน์ (Vision) : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Hot News !

head title reo

17-01-2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าศึกษาธ...

11-01-2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิกา...

11-01-2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 ตรวจเย...

11-01-2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ...

11-01-2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 เข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบั...

29-12-2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการใน...

27-12-2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

24-12-2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน...

16-12-2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค...

15-12-2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 11...

15-12-2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 1...

15-12-2564

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศ...

15-12-2564

ดร.สุ​ภัทร​ จำปาทอง ปลัด​กระทรวงศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​​เปิด​โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรและบรรย...

01-12-2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศ...

29-11-2564

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ตำแหน่ง รองศึกษาธิ...

29-11-2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ตำแหน่ง รองศึกษา...

29-11-2564

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

29-11-2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

head title pr

head title pr

head title download

head title download

head title download

head title BookRotation

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

right1

right2 1

right3 1

right4

right6 1

right6 1

right6 1

มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการบนเว็บไซต์เพียงใด

Banner3