ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based)

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 11 และศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ด้านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
เวลา 13.30 น. ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนบ้านคำแหว อ.พรรณนานิคม สพป.สกลนคร เขต 2 โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

01

02

03

 04

06

07