ศธภ.11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based)

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 11 และศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.นครพนม และประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ด้านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
01
02
03