ศธภ.11 ดำเนินการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายแลยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้นายเกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายแลยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในภูมิภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน และคณะเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13