ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
5. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์