พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ