วิสัยทัศน์ (Vision)

คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ