วิสัยทัศน์ (Vision) : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Hot News !

head title reo

30-06-2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึ...

29-06-2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็น...

29-06-2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษ...

29-06-2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิ...

27-06-2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

24-06-2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

14-06-2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1...

14-06-2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศ...

14-06-2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศ...

10-06-2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

10-06-2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึ...

08-06-2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา...

07-06-2565

นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ...

02-06-2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1...

17-05-2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท...

17-05-2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท...

17-05-2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 ประช...

13-05-2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 นำบุ...

head title pr

head title pr

head title download

head title download

head title download

head title download

head title BookRotation

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
next
prev

กลุ่มอำนวยการ

right1

right2 1

right3 1

right4

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

right6 1

มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการบนเว็บไซต์เพียงใด

Banner3