ภารกิจ ศธภ.11

ศธภ.11 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จุดเน้นนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ว ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิส ...

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »

การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สช. และ กศน. โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกษม  คำมุงคุ ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

นศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิ ...

Read More »

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ...

Read More »