ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธภ.11

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราช ...

Read More »

ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ณ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตร ...

Read More »

ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ ในกลุ่มนักเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตร ...

Read More »

ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตร ...

Read More »

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตร ...

Read More »

การประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2(พ.ศ. 2566 – 2570) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์ รองศ ...

Read More »

การประชุมจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอ ...

Read More »