แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566)
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  พ.ศ. 2566
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ฉ.ทบทวน ปี 2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

แผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) ภาค 11 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 ภาค 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*