ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (59 downloads)

2. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (55 downloads)

3. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา (59 downloads)

4. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว (54 downloads)

5. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (49 downloads)

6. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (54 downloads)

7. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท (50 downloads)

8. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (50 downloads)

9. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (51 downloads)

10. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (45 downloads)

11. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (51 downloads)

12. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (48 downloads)

13. ใบสำคัญรับเงิน (53 downloads)

14. สัญญาการยืมเงิน (48 downloads)

15. ใบขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ (58 downloads)

16. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม (54 downloads)

17. ที่ปิดใบสำคัญ (50 downloads)

18. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (46 downloads)

19. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (51 downloads)

20. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (50 downloads)

21. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (44 downloads)

22. แบบคำขอรับค่าเช่าบ้าน-แบบ-6005 (57 downloads)

23. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน-แบบ-6006 (46 downloads)

24. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (48 downloads)

25. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (50 downloads)

26. แบบฟอร์มใบเสนอราคา (51 downloads)

27. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (56 downloads)

29. ใบยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ (44 downloads)

30. แบบรายงานขอซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ (47 downloads)

31. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (48 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*