งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางปราณี  สาไพรวัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวกนกภัณฑ์  ผาพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวสำรวย  เฉิดจินดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*