การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคณะกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*